Billy Bob's Wonderland - Ashland, KY (2000-2001)

Photo Submission by VegaNova / Britt S.